هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


shell_scipt_استخراج_لینک_های_مفید_youtube_در_نتایج_جستجو

shell scipt استخراج لینک‌های مفید youtube در نتایج جستجو

nano dw
cat dw | grep "/watch?" > dw.1
cat dw.1 | cut -d "<" -f 2 > dw.2
sed 's/a\ href=\"/http:\/\/www.youtube.com/' dw.2 > dw.3
cat dw.3 | cut -d "\"" -f 1 > dw
cat dw | grep "http:" > dw.1
mv dw.1 dw
rm dw.* 
shell_scipt_استخراج_لینک_های_مفید_youtube_در_نتایج_جستجو.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)