هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


firewall-stop

برای متوقف کردن کامل فایروال:

iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT
iptables -P FORWARD ACCEPT
firewall-stop.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)