هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


Action disabled: revisions
courseware:python_programming:resources:hw:21

صد سالگی

برنامه‌ای بنویسید که در خط اول نام و در خط دوم سن کاربر را در ورودی بگیرد و حساب کند که کاربر در چه سالی صد ساله خواهد بود. سپس رشتهٔ متنیِ فلان فرد در فلان سال صد ساله خواهد شد را برگرداند.

ورودی‌ها

شماره خطنوع ورودیتوضیح
یکstringنام فرد
دوintegerسن کنونی فرد

خروجی

یک string به شکل زیر که در آن {name} و {year} با نام و سالی (شمسی) که سن کاربر صد سال خواهد بود جایگزین شده‌است:

{name} will be 100 years old in the year {year}.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
Masoud
26
Masoud will be 100 years old in the year 1472.‎
courseware/python_programming/resources/hw/21.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)