هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:hw:18

اعداد جالب

عدد جالب عددی است که دقیقا سه عامل اول داشته باشد. مثلاً عوامل اول عدد ۳۰ اعداد ۲ و ۳ و ۵ هست یا عوامل اول ۱۲ اعداد ۲ و ۲ و ۳ هست. تابعی بنویسید که با دریافت عدد طبیعی n از ورودی، اولین n عدد جالب را برگرداند.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
nintegerتعداد اعداد جالبی که قرار است برنامه برگرداند

خروجی

یک لیست شامل n عضو که شامل اولین n عدد جالب هست.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'n': 5}‎[8, 12, 18, 20, 27]
courseware/python_programming/resources/hw/18.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)