هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:hw:16

صد سالگی

تابعی بنویسید که نام و سن را در ورودی بگیرد و حساب کند که کاربر در چه سالی صد ساله خواهد بود. سپس رشتهٔ متنیِ فلان فرد در فلان سال صد ساله خواهد شد را برگرداند.

def get_hundred_years_old(name, age):
    ...
    ...
 
print(get_hundred_years_old(**eval(input())))

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
namestringنام فرد
ageintegerسن کنونی فرد

خروجی

یک string به شکل زیر که در آن {name} و {year} با نام و سالی (شمسی) که سن کاربر صد سال خواهد بود جایگزین شده‌است:

{name} will be 100 years old in the year {year}.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'name':'Masoud','age':26}Masoud will be 100 years old in the year 1472.‎
courseware/python_programming/resources/hw/16.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)