هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:9

محاسبهٔ فاکتوریل

import math
 
 
def factorial_for(x):
  result = 1
  for i in range(2, x + 1):
    result *= i
  return result
 
 
def factorial_while(x):
  result = 1
  while x > 1:
    result *= x
    x -= 1
  return result
 
 
def factorial_recursive(x):
  if x == 0:
    return 1
  else:
    return x * factorial_recursive(x - 1)
 
 
math.factorial(5)
courseware/python_programming/resources/code/9.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)