هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:6

مشخص کردن زوج یا فرد بودن عدد

for num in range(2, 10):
  if num % 2 == 0:
    print("Found an even number", num)
    continue
  print("Found a number", num)
courseware/python_programming/resources/code/6.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)