هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:5

مثال‌هایی از کار با دیکشنری

person1 = {"name": "masoud", 'position': 'teacher', 'age': 21}
person2 = {"name": "hasan", 'position': 'student', 'age': 22}
person3 = {"name": "taghi", 'position': 'programmer', 'age': 23}
person4 = {"name": "asghar", 'position': 'artist', 'age': 24}
person1["number"] = '09121231231'
 
mylist = [person1, person2, person3, person4]
 
print(list(person1.keys()))
print(list(person1.values()))
 
for person in mylist:
    for key in person:
        print(str(key) + " -> " + str(person[key]))
courseware/python_programming/resources/code/5.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)