هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:3

تعریف ست و دیکشنری

# set declaration
myset = set()
 
# dict declaration
mydict = dict()
another_dict = {}
 
# printing type and content of a list and a set
print(str(type(myset)) + " -> " + str(myset))
print(str(type(mydict)) + " -> " + str(mydict))
 
# add an element to set
myset.add(5)
 
# add multiple elements to set
myset.update([1, 2, 3])
 
# duplicate element added to a set
myset.add(3)
 
# membership in sets
print(5 in myset)
courseware/python_programming/resources/code/3.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)