هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:22

توابع special method

class Employee:
 
  def __init__(self, first, last, pay):
    self.first = first
    self.last = last
    self.email = first + '.' + last + '@email.com'
    self.pay = pay
 
  def fullname(self):
    return '{} {}'.format(self.first, self.last)
 
  def __str__(self):
    return '{} - {}'.format(self.fullname(), self.email)
 
  def __add__(self, other):
    return self.pay + other.pay
 
  def __len__(self):
    return len(self.fullname())
 
emp_1 = Employee('Masoud', 'Sadrnezhaad', 5000)
emp_2 = Employee('Mostafa', 'Amiri', 1000)
 
print(len(emp_1))
print(emp_1 + emp_2)
print(emp_1)
courseware/python_programming/resources/code/22.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)