هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:20

استفاده از classmethod و staticmethod

class Employee:
 
  def __init__(self, first, last, pay):
    self.first = first
    self.last = last
    self.email = first + '.' + last + '@email.com'
    self.pay = pay
 
  def fullname(self):
    return '{} {}'.format(self.first, self.last)
 
  @classmethod
  def from_string(cls, emp_str):
    first, last, pay = emp_str.split('-')
    return cls(first, last, pay)
 
  @staticmethod
  def is_workday(day):
    return not day == 7
 
# emp_1 = Employee('Masoud', 'Sadrnezhaad', 5000)
emp_1 = Employee.from_string('Masoud-Sadrnezhaad-5000')
 
print(Employee.is_workday(7))
courseware/python_programming/resources/code/20.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)