هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:2

شرط‌های یک خطی برای اساینمنت

conditional = True
 
if conditional:
    a = 'grobe'
else:
    a = 'gorbee'
 
# Using one line if-condition-assignment
a = 'gorbe' if conditional else 'gorbee'
courseware/python_programming/resources/code/2.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)