هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:19

متغیر __dict__ و class variableها

class Employee:
 
  num_of_emps = 0
 
  def __init__(self, first, last, pay):
    self.first = first
    self.last = last
    self.email = first + '.' + last + '@email.com'
    self.pay = pay
    Employee.num_of_emps += 1
 
  def fullname(self):
    return '{} {}'.format(self.first, self.last)
 
emp_1 = Employee('Masoud', 'Sadrnezhaad', 5000)
emp_2 = Employee('Mostafa', 'Amiri', 1000)
 
print(Employee.num_of_emps)
 
# print namespace of object. it don't have num_of_emps
print(emp_1.__dict__)
 
# But it has:
print(Employee.__dict__)
courseware/python_programming/resources/code/19.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)