هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:17

تعریف class، ساخت object و instance variableها

class Employee:
	pass
 
emp_1 = Employee()
emp_2 = Employee()
 
emp_1.first = 'Masoud'
emp_1.last = 'Sadrnezhaad'
emp_1.email = '[email protected]'
emp_1.pay = 5000
 
emp_2.first = 'Mostafa'
emp_2.last = 'Amiri'
emp_2.email = '[email protected]'
emp_2.pay = 1000
 
print(emp_1.first)
courseware/python_programming/resources/code/17.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)