هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:16

اسکوپ‌ها در پایتون و ترتیب اولویت آن‌ها

اولویت و ترتیب اسکوپ‌ها: Local, Enclosing, Global, Built-in

x = 'global x'
def outer():
  x = 'enclosing x'
 
  def inner():
    x = 'local x'
    print(x)
 
  inner()
  print(x)
 
outer()
print(x)
 
def max(a):
  return sum(a)
 
# global max
max([1, 2, 3])
courseware/python_programming/resources/code/16.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)