هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:15

متغیر __name__ و مثال از کاربرد رایج آن

فایل a.py

print("This always be run.")
 
def main():
    print("First module main method.")
 
if __name__ == '__main__':
    main()

فایل b.py

import a
a.main()
print("Second module name:", __name__)
courseware/python_programming/resources/code/15.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)