هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:14

تعریف تاپل‌های یک عضوی

>>> (2)
2
>>> (1+1)
2
>>> ((2))
2
>>> (2,)
(2,)
courseware/python_programming/resources/code/14.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)