هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:13

جابجا کردن مقادیر داخل دو متغیر

a = 2
b = 3
 
# Swap using a temp variable
temp = b
b = a
a = temp
 
# While evaluating an assignment, the right-hand side
# is evaluated before the left-hand side
a, b = b, a
courseware/python_programming/resources/code/13.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)