هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:12

مثال استفاده از تابع zip

>>> x = [1, 2, 3]
>>> y = [4, 5, 6]
>>> zipped = zip(x, y)
>>> list(zipped)
[(1, 4), (2, 5), (3, 6)]
courseware/python_programming/resources/code/12.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)