هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:1

مثال از لیست کامپرهنشن

# with while loop
i = 1
result = list()
while i ** 2 < 620:
    result += [i * 2]
    i += 1
 
# with for loop
result = list()
n = range(1, 1000)
for i in n:
    if i ** 2 <= 620:
        result += [i * 2]
 
# with list comprehension
result = [i * 2 for i in list(range(1, 1000)) if i ** 2 < 620]
courseware/python_programming/resources/code/1.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)