هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:9-2

پاسخ پرسش محاسبهٔ فاصلهٔ دودویی

def find_max_binary_gap(n):
    binary_gaps = bin(n)[2:].split('1')[1:-1]
    return len(max(binary_gaps, key=len))
courseware/python_programming/resources/answer/9-2.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)