هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:6

پاسخ پرسش تعادل اعداد

def tape_equilibrium(a):
  head = a[0]
  tail = sum(a[1:])
  min_dif = abs(head - tail)
 
  for index in range(1, len(a) - 1):
    head += a[index]
    tail -= a[index]
    if abs(head - tail) < min_dif:
      min_dif = abs(head - tail)
 
  return min_dif
 
courseware/python_programming/resources/answer/6.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)