هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:24

پاسخ پرسش متوازی‌الاضلاع

a, h = int(input()), int(input())
print(' ' * (h - 1) + '*' * a)
for i in range(h - 2, 0, -1):
    print(' ' * i + '*' + ' ' * (a - 2) + '*')
print('*' * a)
courseware/python_programming/resources/answer/24.txt · آخرین ویرایش: 2021/10/26 17:29 توسط smmsadrnezh