هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


Action disabled: revisions
courseware:python_programming:resources:answer:21

پاسخ پرسش صد سالگی

با استفاده از String Concatenation:

name, age = input(), input()
year = 1398 - int(age) + 100
print(name + " will be 100 years old in the year " + str(year) + ".")

با استفاده از String Formatting:

name, age = input(), input()
year = 1398 - int(age) + 100
print("{} will be 100 years old in the year {}.".format(name, year))
courseware/python_programming/resources/answer/21.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)