هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:19

پاسخ پرسش متوازی‌الاضلاع

def print_parallelogram(a, h):
  parallelogram = ' ' * (h - 1) + '*' * a + '\n'
  for i in range(h - 2, 0, -1):
    parallelogram += ' ' * i + '*' + ' ' * (a - 2) + '*\n'
  parallelogram += '*' * a
 
  return parallelogram
courseware/python_programming/resources/answer/19.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)