هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:17-2

پاسخ پرسش عدد مقلوب بدون استفاده از string

def reverse_number(n):
  reversed_list = list()
  for number in n:
    reversed_number = 0
    while number > 0:
      digit = number % 10
      number //= 10
      reversed_number *= 10
      reversed_number += digit
    reversed_list.append(reversed_number)
 
  return reversed_list
courseware/python_programming/resources/answer/17-2.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)