هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:17-1

پاسخ پرسش عدد مقلوب با استفاده از string

def reverse_number_str(n):
    return [int(str(number)[::-1]) for number in n]
courseware/python_programming/resources/answer/17-1.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)