هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:16

پاسخ پرسش صد سالگی

با استفاده از String Concatenation:

def after_hundred_years(name, age):
    year = str(1398 - age + 100)
    return name + " will be 100 years old in the year " + year + "."

با استفاده از String Formatting:

def after_hundred_years(name, age):
    year = 1398 - age + 100
    return "{} will be 100 years old in the year {}.".format(name, year)
courseware/python_programming/resources/answer/16.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)