هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:11

پاسخ پرسش رخداد فرد در لیست

def solution(a):
    result = 0
    for number in a:
        result ^= number
 
    return result
 
courseware/python_programming/resources/answer/11.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)