هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:10

پاسخ پرسش جابجا کردن اعداد

def cyclic_rotation(a, k):
    k %= len(a)
    return a[-k:] + a[:-k]
courseware/python_programming/resources/answer/10.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)