|
پسا دکترا مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
پایان نامه - Post Doc
سه شنبه ، 7 بهمن 1399 ، 14:22

 

دستاورد

تاریخ خاتمه

تاریخ شروع

محل اجرا

عنوان برنامه

اسم پژوهشگر

ردیف

- ادامه دارد ۹۹/۶/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
طراحی نانوحسگرهای نوری مبتنی بر برهمکنش نور با نانوساختارهای پلاسمونیک: جنبه‌های علمی و کاربردی امیرمصطفی امیرجانی ۵
S. Fazeli, S.K. Sadrnezhaad, “Molecular dynamics simulation of plastic deformation and interfacial delamination of NiTi/Ag bilayer by cyclic-nanoindentation: Effects of crystallographic orientation of substrate”, Computational Materials Science, 168, 2019, 229-245 ۹۷/۸/۱ ۹۶/۸/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
بررسي اثرات باز دارنده هاي آلي بر روي خوردگي آلومينيوم در محيط اسيدي با روشهاي محاسبات مكانيك كوانتومي AB INTIO سیده سارا فاضلی ۴
S. Hatami, O. Akhavan, S.K. Sadrnezhaad, M.M. Ahadian, M.M. Shirolkar, H.Q. Wang, “Curcumin-reduced graphene oxide sheets and their effects on human breast cancer cells”, Materials Science and Engineering C, 55, 2015, 482–489 ۹۳/۶/۳۱ ۹۲/۷/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
ترموديناميك استخراج همزمان رنيوم و موليبدن توسط حلال آلي TBPاز محلول اسید سولفوریک شادی هاتمی ۳
R. Ahmadi, S.K. Sadrnezhad, R.N. Zangeneh, M.A. Oghabian, “Kinetics of oxygen adsorption on ZnS nanoparticles synthesized by precipitation process”, Materials Science-Poland, 34(2), 2016, 260-265 ۹۲/۶/۱ ۹۲/۲/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
سنتز و استفاده از نانوذرات "هسته/پوسته" با ساختار "آهن/اکسید آهن" با مغناطش اشباع بالا برای تشخیص و درمان بافت های سرطانی رضا احمدی ۲
S. Tabatabaei and S.K. Sadrnezhaad, “Facile synthesis of mono-disperse thermally immiscible Ag-Ni alloy nanoparticles at room temperature”, Bulletin of Materials Science,  37(6), 2014, 1447-1452 ۹۲/۶/۱ ۹۱/۱۱/۱ دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
روش آزمایشگاهی تهیه نانوذرات آلیاژی نیکل-نقره سیده سالومه طباطبایی ۱