سخنرانی دکتر صدرنژاد در مراسم تودیع و معارفه در پژوهشگاه مواد و انرژی - ۱۳۸۸ چاپ
دیدگاه ها - رسانه
دوشنبه ، 5 بهمن 1388 ، 15:10
سخنرانی دکتر صدرنژاد در مراسم تودیع و معارفه در پژوهشگاه مواد و انرژی در سال ۱۳۸۸