آمار انرژی نصب شده در اتحادیه اروپا چاپ
دیدگاه ها - مصاحبه ها
جمعه ، 30 تیر 1391 ، 19:29

۲۰۱۱

آمار انرژی نصب شده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱

Installed-in-Europe-2011مرجع