تحقیقات ابتکاری باید تسهیل شود چاپ
دیدگاه ها - مصاحبه ها
پنجشنبه ، 19 مرداد 1368 ، 19:15
 
برای رشد تحقیق، ابزار مهم تر از بودجه است
 

met-statis
 
 
 
 
مصاحبه مجله اطلاعات علمی
با دكتر صدرنژاد
مرداد ۱۳۶۸
  
 نقل از: مجله اطلاعات علمی سال چهارم - شماره سیزدهم - ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ - شماره مسلسل ۸۶

 

 

4-16-1

م

 

4-13-2

4-13-3